slajd 1

Realizacija XV edicije manifestacije UniStem Day

Petnaesta edicija UniStem dana (Dana matične ćelije) održana je 10. marta 2023. Ovo je najveća međunarodna manifestacija posvećena popularizaciji matičnih ćelija, namenjena prvenstveno srednjoškolcima.

U realizaciji ovogodišnje manifestacije učestvovalo je 14 država, 87 univerzitetskih centara i preko 30 000 đaka širom sveta. 

UniStem Day u Beogradu održan je pod okriljem Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, uz pomoć i podršku STREAMLINE projekta i Bio Save Fondacije. U manifestaciji je učestvovalo oko 150 učenika iz ukupno 18 srednjih škola i gimnazija.

Manifestaciju je zvanično otvorio prof. dr Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Beogradu. Tokom prepodnevnog dela programa, održanog u Svečanoj Sali Rektorata, Univerziteta u Beogradu, đaci su imali priliku da se, kroz naučnopopularna predavanja i kratkometražni dokumentarni film, upoznavanje sa značajem matičnih ćelia i revolucionarnim otkrićima koja pomeraju granice savremene medicine. Ovom prilikom, dr Danijela Drakulić, predstavila je STREAMLINE projekat kroz predavanje o indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama kao model sistemu za proučavanje neurorazvojnih poremećaja. Srednjoškolci su sa velikom pažnjom pratili predavanja i vrlo aktivno učestvovali u diskusiji. U toku programa organizovana je i kratka međuuniverzitetska veb-konferencija u toku koje je beogradska publika imala priliku da pozdravi učesnike manifestacije u organizaciji italijaskih univerziteta iz Breše i Kalabrije.

Deo đaka je imao priliku da učestvuje i u poslepodnevnom delu programa organizovanom u prostorijama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. U okviru ovih aktivnosti, đaci su  imali priliku da se upoznaju sa Centrom za sekvenciranje genoma i bioinformatiku, takođe, srednjoškolcima je demonstriran rad sa ćelijskim kulturama i zebra ribicama kao model sistemima za istraživanja. Na kraju dana đaci su učestvovali i u kratkom kvizu na kojem su pokazali impresivno znanje usvojeno iz sadržaja prezentovanih u toku manifestacije.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i najavljujemo XVI ediciju manifestacije UniStem Day za 22. mart 2024. godine!

Marijana

INTERVJU SA LOGOPEDOM – dr Marijana Rakonjac odgovara na naša pitanja

Razvoj pisanog i usmenog jezika je od ključnog značaja za ispunjavanje zahteva i izazova savremenih društava. Nažalost, mnoga deca ne savladaju jezičke veštine, a jezička oštećenja tokom detinjstva imaju tendenciju da traju kroz razvoj sa doživotnim implikacijama na akademsko, socijalno-emocionalno i bihevioralno funkcionisanje. Kako mnoga deca sa dijagnostifikovanim neurorazvojnim poremećajima ispoljavaju jezičke i govorne poremećaje, naša današnja sagovornica je dr Marijana Rakonjac, logoped sa dugogodišnjim iskustvom.

Kratka biografija: Marijana S. Rakonjac je rоđеna 26. februara 1981. gоdinе u Bеоgrаdu. Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, na odseku logopedije. Kao diplomirani logoped počinje sa radom 2007. u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) u Beogradu, gde se pored rada sa decom u domenu patologije kliničke logopedije,  bavila i naučno-istraživačkim radom kao naučni saradnik. Završila je doktorske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Genetika, a svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza govorno-jezičkog, socio-emocionalnog i kognitivnog razvoja bolesnika sa heterozigotnom mikrodelecijom regiona q11.2 na hromozomu 22”. odbranila je 1.07.2019 godine. Doktorsku tezu Marijana Rakonjac je realizovala u Laboratoriji za humanu molekularnu genetiku, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Od 2011. – 2020. godine bila angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije pod nazivom “Intedisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”. Marta 2021. osnovala je Logopedsko-edukativni centar „LogoGen“ gde svakodnevno sprovodi prevenciju, dijagnostiku i terapiju govorno-jezičke patologije kod dece. Autor je i koautor brojnih radova saopštavanih na skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja.

  1. Neki podaci pokazuju da je procenat dece sa poteškoćama u govoru svake godine sve veći. Da li je to zaista tako? Ako se uporede brojevi sa stanjem od pre 20 godina, da li možemo reći da je danas stanje alarmantno?

Istraživanja u Šumadijskom okrugu i Beogradu ukazuju da između 57 i 63% dece do predškolskog perioda ima neki tip govorno-jezičkog poremećaja. Pre manje od 2 decenije, 1991. godine, taj procenat se kretao oko 12%, tako da su podaci zaista zabrinjavajući.

2. Koliko često se javljaju poremećaji u govoru kod dece i koji su najčešći?

 Skoro trećina dece mlađa od tri godine ima teškoće u psihofiziološkom razvoju i razvoju govora i jezika, a iz godine u godinu se povećava broj dece koja imaju odloženo progovaranje, teškoće sa razvojem i građenjem reči i rečenica, poremećajima koji uključuju otežano razumevanja govora.

Od treće godine starosti najčešće se mogu dijagnostikovati poremećaji koji se manifestuju narušenim ritmom i tempom govora (mucanje), poremećajima pažnje, kao i govorno-jezičkim poremećajima koji uključuju poremećaje na planu fonološkog (upotreba i produkcija fonema-glasova), gramatičkog (pravilnu upotrebu predloga, priloga, glagola, zamenica, množine, jednine, padeža, roda i broja), leksičko-semantičkog razvoja (sposobnost za izbor odgovarujućih reči koje imaju određeno značenje), a posebno na nivou funkcionalne upotrebe govora i jezika, odnosno pragmatike.

U predškolskom periodu, na sistematskom pregledu za upis u školu, najčešće se dijagnostikuju artikulacioni poremećaji (neadekvatno izgovaranje glasova), poremećaji oralne praksije, grafomotorike, poremećaji pažnje, nerazvijene sposobnosti auditivne analize i sinteze, koji se mogu detektovati izolovano ili u sklopu netretiranog jezičkog deficita.

Govorno-jezički poremećaji se mogu javiti u sklopu nekog neurorazvojnog poremećaja, a ređe i kao izolovani specifični govorno-jezički poremećaj. Ovaj poremećaj podrazumeva teškoće u razvoju govora i jezika koje nisu posledica intelektualne ometenosti, traumatskog oštećenja mozga ili drugih neuroloških oboljenja, senzornih oštećenja, socijalne deprivacije ili poremećaja recipročnih socijalnih interakcija. Ovi poremećaji govora i jezika predstavljaju najčešće razvojne poremećaje u ranom detinjstvu (4-10% dece). Aproksimativno se procenjuje da u proseku oko 7% dece predškolskog uzrasta pati od specifičnog jezičkog poremećaja; poremećaj je češći kod dečaka, nego kod devojčica. 

3. Koji su to faktori koji generalno mogu uticati na razvoj govora i jezika kod dece?

Brojni faktori mogu dovesti do poremećaja u razvoju govora i jezika, kognitivnih i socio-
emocionalnih sposobnosti. Genaralno, ovi faktori se mogu svrstati u dve grupe: biološke i
sredinske faktore. Biološki faktori su faktori koji utiču na biohemijske procese u organizmu
kao što su hipoksija na rođenju, virusne i bakterijske infekcije majke (rubeola,
citomegalovirus), hronične bolesti majke (hipertenzija, kardiopatije), hronične upale
srednjeg uha, hiperbilirubinemija, hipoglikemija, epilepsija, cerebralna paraliza,
senzomotorni poremećaji, meningitis, encefalitis, cerebralne ishemije, takođe i promene na
nivou anatomske strukture perifernih govornih organa (nepravilan odnos vilica i zuba,
rascepi usana i ili nepca, visoko tvrdo nepce). U ove biološke faktore svakako ubrajamo i
nasledne faktore.
Veoma značajna grupa faktora su i sredinski faktori, posebno poslednjih godina kada su deca
više izložena digitalnim medijima, pa samim tim manje fizički aktivna, bez adekvatne
interakcije sa odraslima (neadekvatna stimulacija, socijalna deprivacija i sredinska izolacija,
bilingvizam). Stil savremenog života nameće da su deca od ranog razvojnog perioda sve više
izložena dugotrajnim video-sadržajima što svakako smanjuje kontakt roditelja sa detetom, a
što bitno utiče na opšti psihomotorni razvoj, a posebno na razvoj govora i jezika, socio-
emocionalne i kognitivne sposobnosti dece.

4. Koji su najčešći neurorazvojni poremećaji povezani sa poremećajima govora i jezika kod dece?

Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB-11), koja je izašla 2018. godine, je po prvi put uvela
dijagnostičku grupu neurorazvojni poremećaji koju čine poremećaji intelektualnog razvoja,
razvojni poremećaji govora ili jezika, poremećaj iz spektra autizma, razvojni poremećaji
učenja, razvojni poremećaj motoričke koordinacije, poremećaj sa deficitom pažnje i
hiperaktivnošću, stereotipni poremećaj pokreta, poremećaj sa tikovima i rezidualna
kategorija -drugi specifični neurorazvojni poremećaji. Većina neurorazvojinih poremećaja
ima za posledicu i poremećaj u razvoju govora i jezika u većoj ili manjoj meri.

5. Koji je cilj terapije koja se sprovodi u Vašem logopedskom centru?

Bez obzira na tip poremećaja govorno-jezičkog razvoja, cilj govorno-jezičke terapije je uvek isti- postizanje optimalnog nivoa sveukupnog funkcionisanja deteta, odnosno postizanje govorno-jezičkih (senzomotornih, kognitivnih) sposobnosti koje se, prema normama savremenog srpskog jezika očekuju za hronološki uzrast detata, a u skladu sa njegovim kognitivnim i senzomotoričkim potencijalima. Veoma je važno da se nakon dijagnostikovanja govorno-jezičkog poremećaja utvrdi nivo govorno-jezičkog, senzomotornog i kognitivnog razvoja deteta u odnosu na njegov uzrast i da se prema tome naprave ciljevi za naredne zone razvoja. To znači adekvatan, individualizovan plan i program logopedske terapije za svako dete, a u skladu sa metodologijom detektovanog poremećaja.

6. Roditelji su često u nedoumici i postavljaju pitanja, kako prepoznati da je detetu potreban logoped? I postoji li nešto kao rok u kojem se može napraviti potrebna promena?

Logopedski pregled je deo sistematskih pregleda dece već od treće godine. Naravno, nekada i ranije, već oko prve ili druge godine roditelji dovode dete ukoliko primete da dete ne reaguje na zvuke, ne prati roditelja pogledom, ne pokazuje interes za predmete ili ih istražuje na neobičan način, kasni s progovaranjem, ako je detetov razvoj motoričkih sposobnosti usporen, ako nije zainteresovano za igračke. Alarm je i ako dete ne reaguje na naloge roditelja ili je nezainteresovan za govor okoline, ako ne govori u rečenicama, ponavlja reči roditelja bez razumevanja, muca ili je njegov govor nerazumljiv za okruženje.
Svaki roditelj bi trebalo da se informiše o razvojnom putu govora i jezika kako bi prepoznao eventualna odstupanja kod svog deteta i trenutak za logopedsku terapiju. Prema normama savremenog srpskog jezika, pred kraj prve godine, većina dece razume značenje nekoliko reči, a sa godinu dana zna da pokaže „gde je pametna glava“. Na uzrastu od 13 do 16 meseci dete razume i izvršava naredbe tipa „dođi“, „daj“; zna da pokaže neke delove tela na zahtev. Na uzrastu od 18 do 20 meseci može da pokaže lutkino oko, ruku i nogu; razume naloge „baci“, „donesi“, „odnesi“. Na uzrastu od 21. do 24. meseca dete izvršava nalog sa dve aktivnosti (odnesi, zatvori); može da donese dva ili više predmeta na zahtev. Na uzrastu od tri godine dete razume predloge: na, u, pored. Razume pitanja: Šta leti, skače, pliva? Na uzrastu između četvrte i pete godine dete razume predloge: iza, ispred. Sa dve godine života većina dece produkuje rečenice od tri do četiri reči, koje kombinuju na više načina, stvarajući tako raznovrsne gramatičke konstrukcije. Krajem treće godine sledi faza potpunih rečenica. Dete tog uzrasta upotrebljava zamenice, množinu, koristi zamenicu „ja”; razume predloge „u“, „na“, „pored“. Dečje rečenice sve više podsećaju na rečenice odraslih. Na uzrastu od 18 meseci dete je u stanju da produkuje oko 50 reči, a razume još pet puta toliko. Između 19. i 24. meseca dete upotrebljava oko 200 – 250 reči. Tokom treće godine dolazi do impresivnog uvećanja obima rečnika- dete koristi od 500 –1000 reči.
Što se tiče usvajanja glasova, najpre se usvajaju vokali (i, e, a, o, u), zatim slede plozivi (p, b, t, d, k, g), nazali (m, n, nj), frikativi (f, h), poluvokali (j,v) i na kraju sledi usvajanje
ostalih glasova. Većina konsonanata se usvaja između druge i pete godine života. Većina dece uzrasta od pet-šest godina artikuliše sve glasove, prema normama savremenog srpskog jezika.
Ukoliko roditelji uoče odstupanja u odnosu na ove propisane norme savremenog srpskog jezika, svakako bi trebalo da zatraže pomoć logopeda.

7. Koji je Vaš savet roditeljima, odnosno koja je uloga roditelja u prevenciji pojave govornih teškoća kod deteta?

Rana stimulacija je od presudnog značaja za sve veštine, posebno za govor. Istraživanja su pokazala da fetus još u 16. gestacionoj nedelji reaguje na spoljne stimuluse, te da beba još na samom rođenju razlikuje glas svoje majke od drugih glasova.
Najintenzivniji period razvoja govora je do treće godine života, PERIOD POSEBNE OSETLJIVOSTI, odnosno period intenzivnog rasta i razvoja mozga. Tako da je veoma važno napomenuti roditeljima da iako beba ne govori, dok sluša, ona aktivira važne centre u mozgu i tako se priprema da progovori. Neophodno je da se sve aktivnosti proprate govorom sa bebom, kao da sve razume: ko je došao, šta radi tata, šta mama sprema za ručak… Zajednička, organizovana igra, sa licem okrenutom ka roditelju, kontaktom oči u oči, stvaraju se pogodni uslovi za usvajanje i razvoj govora i jezika. Dete usvaja jezički model roditelja; majka izvornu građu svog maternjeg jezika “daje” detetetu i nikako ga ne može zameniti govor koji dete dobija putem medija (TV, tablet, telefon…). Potrebno je da se ograniči vreme upotrebe digitalnih medija (deca do 3 godine ne treba da gledaju ni minut). Važno je i uvođenje čvrste hrane na vreme jer vežbajući mišiće žvakače, jezik, vilicu značajno utičemo na razvoj govora.
Neophodno je pustiti decu da skaču, da se penju, da se prevrću, provlače, da se prljaju, jedu prstićima, jer sve te motoričke aktivnosti služe zapravo za aktiviranje motoričkih regiona mozga koji su zaduženi za razvoj govora i jezika.

Training

STREAMLINE TRAINING: Preparing and managing EC-funded projects/ project applications

STREAMLINE TRAINING „Preparing and managing EC-funded projects/ project applications“ was successfully held by our partners from the University of Maastricht in two separate sessions. This training was aimed  to improve the capacity of IMGGE to compete for research fundings.

During the first session, held on the 17th of February, participants attended lectures and had the opportunity to learn about funding alerts/tips and tricks as well as post-award management of EU grants.

During the second session, held on the 9th of March, researchers and administrative staff from the IMGGE, through grouppractice, presented how they would respond to different EU calls by  implementing the knowledge they gained.

We thank Prof David Linden, Marco Brandes, and Tom van den Crommenacker for organizing training and sharing much useful and practical information with the IMGGE team. We are very grateful for all the suggestions we received after the presentation of homwork projects.

unistem objava

UNISTEM DAY 2023, finalne informacije

Dragi učesnici UniStem dana 2023,

 

Hvala što ste se odazvali našem pozivu na učešće!

Potrudićemo se da vam UniStem dan bude nezaboravno, inspirativno i zabavno iskustvo druženja uz nauku!

Spisak učesnika poslepodnevnog programa možete pronaći ovde:

Zvaničan program ovogodišnjeg Dana matične ćelije možete pogledati ovde:

Vidimo se 10. marta u 9:00 h na adresi:

Studentski trg broj 1 u Svečanoj sala Rektorata, BU

Vaš,

UniStem tim-Beograd,

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo,

Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 444a, Beograd

Mob:   +381 65 397 62 12

Tel:     +381 11 397 62 12

E-mail: streamline.imgge@gmail.com

Logo2023_Q

UNISTEM DAY 2023 – POZIV NA UČEŠĆE

Dragi srednjoškolci,

imamo veliku čast i zadovoljstvo da vas pozovemo na manifestaciju pod nazivom ” UniStem Day (Dan matične ćelije)”, koja će biti održana u PETAK 10. marta 2023. godine u Beogradu. 

Ovo je najveća međunarodna manifestacija posvećena popularizaciji matičnih ćelija koja se već deset godina održava u brojnim univerzitetskim centrima širom Evrope. Pokretač i koordinator manifestacije je UniStem centar za istraživanje matičnih ćelija Univerziteta u Milanu. Imajući u vidu značaj matičnih ćelija, pre svega u sferi regenerativne medicine, biologija matične ćelije je trenutno jedna od najaktuelnijih i najdinamičnijih oblasti istraživanja u svetu, koja sve više dobija na značaju i kod nas. Događaj ima za cilj da na zabavan i pristupačan način približi svet matičnih ćelija domaćoj javnosti i pruži priliku za upoznavanje sa revolucionarnim otkrićima koja pomeraju granice savremene medicine.

Drago nam je što, posle duže pauze, imamo priliku da po četvri put organizujemo manifestestaciju kod nas. 

UniStem Day se održava pod okriljem Univerziteta u Beogradu u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo uz pomoć i podršku STREAMLINE projekta i BioSave fondacije

Manifestacija je namenjena prvenstveno srednjoškolcima, učešće je besplatno i uključuje prepodnevne i poslepodnevne aktivnosti.    Detaljan program manifestacije možete naći na linku:

Prepodnvni program u trajanju od 09:00 do 13:00 biće održan u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd 

Poslepodnevni program u trajanju od 14:30 do 17:00 obuhvatiće posete laboratorijama na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 444a, Beograd.

Postajete učesnik UniStem dana popunjavanjem on line prijave:

Maksimalan broj učesnika u prepodnevnom delu programa je 200, a u poslepodnevnom programu maksimalan broj učesnika je 40. Nedovoljan prostorni kapacitet je razlog zbog kojeg nećemo biti u mogućnosti da sve zaiteresovane učesnike uključimo u poslepodnevne aktivnosti. Dan uoči održavanja manifestacije biće održana lutrija koja će nam pomoći da od svih prijavljenih đaka, koji bi želeli da učestvuju u poslepodnevnom programu, izvučemo 40 učesnika. Imena učesnika u poslepodnevnim aktivnostima biće objavljena na https://streamlineproject.rs/ u četvrtak 09.03. 2023. godine. Za sve učesnike u poslepodnevnim aktivnostima biće organizovan prevoz od Studentskog trga do Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Rok za prijavljivanje na učešće u UniStem danu je 05. mart 2023. U slučaju da se ranije popuni maksimalni kapacitet učesnika, prijavljivanje će biti zatvoreno ranije.

0Days
/
0Hours
/
0Mintues
/
0Seconds

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: streamline.imgge@gmail.com 

ili putem neke od naših društvenih mreža:

 

Prijavite se, pridružite nam se! Otkrijmo zajedno fascinantan svet matičnih ćelija!

 

UniStem tim-Beograd,

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo,

Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 444a, Beograd

Broj telefona:

Моb:   +381 65 397 62 12

Теl:     +381 11 397 62 12

iPSCs Spring School finalno za mreze

Streamline iPSCs Spring School “iPSCs as a tool for modelling disease and discovering molecular mechanisms of NDDs”

Towards modelling neurodevelopmental disorders

It is our great pleasure to announce our Spring school: “iPSCs as a tool for modelling disease and discovering molecular mechanisms of NDDs” as part of the STREAMLINE project funded by the European Union. The Spring school will be held at the Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade (IMGGE), Belgrade, Serbia from April 26th to April 28th 2023 and will be co-organized by IMGGE and Cardiff University, UK.

Why iPSCs Spring School: The Spring School will offer a comprehensive guide to current state-of-the-art research for patient-based iPSC research methods and approaches for research of Neurodevelopmental Disorders (NDDs). By face-to-face lectures, tutorials and hands-on training, the Spring School will guide you from the generation of iPSCs from patient samples, via in vitro neurodifferentiation and current approaches for disease modelling. It will provide knowledge and understanding of current approaches and technologies to support future research and international collaboration.

Who should attend this Spring school: PhD students from the Western Balkan region with interest in iPSCs based methodologies

Costs: travel (train/bus tickets), accommodation and subsistence costs will be covered by the STREAMLINE project

Language: English

How to apply: Please applyuntil 14th February at 3 p.m. 21st February at 3 p.m. via the Google form at the link below:

Application is now open

0Days
/
0Hours
/
0Mintues
/
0Seconds

Selection procedure: To enable comfortable interactions between the instructors and attendees, the numbers of participants will be limited to a maximum of 20 attendees. The selection will be based on qualification, current work, and motivation letter regarding the ongoing or future research with iPSCs.

Decisions on acceptance will be announced by email on February 28th.

If you have any additional questions please do not hesitate to contact us on streamline.imgge@gmail.com 

Looking forward to seeing you in Belgrade.

STREAMLINE team

data integrity cover

IMPORTANCE AND BEST PRACTICE FOR DATA INTEGRITY-training, 26th of January 2023

Due to the rapid advance of high-throughput biotechnologies, a large amount of biological data is produced, including data about genome, transcriptome, proteome, metabolome, etc. The availability of big data leads towards better understanding of the molecular mechanisms, which can be further applied to translational or personalized medicine. However, to reach that goal, researchers have to overcome numerous challenges from data collection, to their storage, analyses, and interpretation.   

What is data integrity? Why is data integrity important? What will the data be used for?

The IMGGE team had the opportunity to hear answers to these and many more questions on a virtual training “Importance and best practice for Data Integrity” organized by STREAMLINE partners from Cardiff University, United Kingdom. We thank Prof. Adrian Harwood and Dr. Janet Harwood for their excellent presentations and outstanding lectures.

Untitled design (5)

IMPROVING SOFT/PROFESSIONAL SKILLS OF ESRs training, the 24th of January 2023

STREAMLINE partners from Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Greece organized for IMGGE researchers one more important training focused on improving soft/professional skills. Training was, first of all, dedicated to early stage researchers (ESRs). Many important topics were covered including:  how to write good quality research papers, to present research at conferences, ethics in science communication, media skills and CV preparation.  We would like to thank Dr. Spyros Petrakis and Mr. Dimitrios Kaboukos for organizing the event and sharing many useful and practical information with IMGGE team.

slika 3

22q11.2 deletion syndrome-from a parent’s point of view

STREAMLINE symposium “Microdeletion 22q11.2 – together towards better understanding and treatment” that was held at University Children’s Hospital, Tirsova 10, Belgrade on December 9, 2022. The Symposium gathered patients with 22q11.2 Deletion Syndrome, their families, patients’ associations and experts from different fields (clinical geneticists, molecular biologists, cardiologists, cardiac surgeons, psychiatrists, logopedists). Many important topics including the latest achievements in the field of studying the 22q11.2 Deletion Syndrome and neurodevelopmental disorders as well as different challenges like the acceptance of a diagnosis, were covered. Ana Knežević (President of inclusive center “Here’s a hand” (Evo ruka)) and also the mother of child with 22q11.2 deletion syndrome shared her experiences in a form of an interview that you can find on following link: